Gemeenteraad

Vergaderdata 2019

De raad vergadert iedere maand, behalve in juli. Hieronder kan je de data terugvinden. Elke inwoner is welkom op de zittingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De raadszittingen starten om 20.00 uur in zaal De Welgezinde.

 • maandag 28 januari
 • maandag 25 februari
 • maandag 25 maart
 • maandag 29 april
 • maandag 27 mei
 • maandag 24 juni
 • maandag 26 augustus
 • maandag 23 september
 • maandag 28 oktober
 • maandag 25 november
 • maandag 16 december

Wie?

Er zijn vier politieke partijen in de raad vertegenwoordigd:

 • Hoogstraten Leeft!
 • N-VA
 • CD&V
 • Anders

Hoogstraten Leeft! en N-VA sloten een bestuursakkoord en vormen de meerderheid. In totaal zijn er 27 gemeenteraadsleden, waarvan er zeven deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen. Acht gemeenteraadsleden zijn lid van de politieraad.

Algemene informatie

Elke zes jaar kiezen alle inwoners die op de kiezerslijst staan een nieuwe gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn.

 • De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van Hoogstraten en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De gemeenteraad beslist over alles wat de stedelijke samenleving aangaat en waarvan de bevoegdheid niet aan een andere instantie is toebedeeld. Hieronder verstaan we de benoemingen van schepenen en ambtenaren, goedkeuring gemeentebegroting en rekening, opstellen reglementering, de voogdij over ondergeschikte besturen, het heffen van belastingen, zorgen voor het algemene belang van inwoners en leefgemeenschap (huisvuilverwerking, aanleg wegen en riolen, gemeentelijk onderwijs, subsidiëring verenigingsleven, welzijnszorg, ...). Het gemeentebestuur laat zich in haar taak bijstaan door commissies, raden en comités die advies geven.
 • Het decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de leden van de gemeenteraad ook de raad voor maatschappelijk welzijn vormen. De raad voor maatschappelijk welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) behoort, tenzij de wet of het decreet het anders bepaalt. De raad voor maatschappelijk welzijn bepaalt het beleid van het OCMW en kan daartoe algemene regels vaststellen alsook reglementen die betrekking hebben op het beleid en het inwendig bestuur ervan. De raad kan, onder de gestelde voorwaarden, bevoegdheden delegeren aan het vast bureau, aan een bijzonder comité of aan de algemeen directeur. 

De voorzitter van de raad is vanaf 1 januari 2019 schepen Jef Vissers. Van rechtswege is hij zowel voorzitter van de gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn. Zijn contactgegevens kan u hier terugvinden.